• de
 • eng
 • nl
Nieuw
Scroll down

Carrosell B.V.


Nusterweg 67c
6136 KT Sittard
Nederland


T : +31 (0) 46 458 88 51
F : +31 (0) 46 458 88 52
E : info@carrosell.com


KvK nr : 14075115
Handelsonderneming Carosell B.V.

Leveringsvoorwaarden


Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. 1).Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Carrosell B.V en een   
       Opdrachtgever waarop Carrosell B.V deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet

 2.      door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 3. 2).De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Carrosell B.V, voor de uitvoering
       waarvan door Carrosell B.V derden dienen te worden betrokken.

 4. 3).Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Carrosell B.V en Opdrachtgever.

 5. 4).De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 6. 5).Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of
       vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
       Carrosell B.V en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
       vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
       bepalingen in acht wordt genomen.

 7. 6).Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient 
      de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 8. 7).Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie  
       te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 9. 8).Indien Carrosell B.V niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan
       niet van toepassing zijn, of dat Carrosell B.V in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving
       van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. 1).Alle offertes en aanbiedingen van Carrosell B.V zijn vrijblijvend, indicatief en niet bindend, tenzij in de offerte een termijn voor
       aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig
       recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer
       beschikbaar of gewijzigd is.

 2. 2).Carrosell B.V kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan
       begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. 3).De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en BPM, en eventuele andere heffingen van 
       overheidswege, tenzij anders is aangegeven in de offerte en/of aanbieding. Eventuele tussentijdse wijzigingen door
       overheidswege waar Carrosell B.V geen invloed op heeft komt voor rekening van de opdrachtgever.

 4. 4).Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen
       aanbod dan is Carrosell B.V daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
       aanvaarding tot stand, tenzij Carrosell B.V en Opdrachtgever anders overeenkomen.

 5. 5).Een samengestelde prijsopgave verplicht Carrosell B.V niet tot het verrichten vaneen gedeelte van de opdracht tegen een
      overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Overeenkomst, risico-overgang, tussentijdse wijzigingen.

 1. 1).De overeenkomst tussen Carrosell B.V en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor een periode vanaf de door de 
       Opdrachtgever getekende leveringsopdracht tot het moment van aflevering, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders
       voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. 2).Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of
       opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Carrosell B.V
       derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Carrosell B.V dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog
       uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 3. 3).Carrosell B.V zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
       uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 4. 4).Indien door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verrichten op de locatie van
       de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door
       die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 5. 5).Levering geschiedt af vestiging van Carrosell B.V. Tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever is verplicht de zaken
       af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig
        is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Carrosell B.V gerechtigd de  
        zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering
        gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

 6. 6).De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Carrosell B.V aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan 
       de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst,
       dienen tijdig aan Carrosell B.V te worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens
       niet tijdig aan Carrosell B.V zijn verstrekt, heeft Carrosell B.V het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /  
       of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening
       te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Carrosell B.V ter
       beschikking heeft gesteld. Carrosell B.V is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Carrosell B.V is
       uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte juiste- en volledige gegevens.

 7. 7).Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om   
       deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst 
       overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de
       Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of
       kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.
       De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van een eventueel noodzakelijke wijziging van de overeenkomst, daaronder
       begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 8. 8).Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Carrosell B.V gerechtigd om daaraan
       eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Carrosell BV bevoegde persoon en de
       Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen 
       het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de
       gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Carrosell B.V op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de
       overeenkomst te ontbinden of te annuleren.

 9. 9).Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Carrosell B.V een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in
       kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten
       werkzaamheden of te leveren zaken.

 10. 10).Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Carrosell B.V
        gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Carrosell B.V daardoor direct of
        indirect ontstaan.

 11. 11).Indien er een wijziging (hierbij inbegrepen: verhoging) van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg
         van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere
         gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, zal dit nimmer een ontbinding van
         de overeenkomst ten gevolge hebben.

 12. 12).Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt
         binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op
         titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, Carrosell B.V: -
         alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; - indien de 
         prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Carrosell B.V rustende verplichting als gevolg van de wet; - indien 
         bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; - of,   
         bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Leveringen en betalingen en incassokosten

 1. 1).Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het
       tegendeel is overeengekomen. Het verstrijken van de vooraf afgegeven leveringsindicatie zal nimmer ten gevolge hebben dat
       de Opdrachtgever gedeeltelijk of volledig de koopovereenkomst kan ontbinden.

 2. 2).Bij aantoonbare schade veroorzaakt door overschrijding van een leveringsindicatie dient de Opdrachtgever Carrosell B.V 
      derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Carrosell B.V dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog 
      uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 3. 3).Betaling dient te geschieden in 2 deelbetalingen. De eerste betaling geschiedt door Opdrachtgever kort na het sluiten van de
       koopovereenkomst en heeft een hoogte van minimaal 10% van de overeengekomen koopsom, exclusief BTW en BPM. Zodra
       deze eerste deelbetaling is bijgeschreven op de bankrekening van Carrosell B.V zal de bestelling worden geplaatst bij de
       leverancier. Het restant van de overeengekomen koopsom dient door de Opdrachtgever te worden uitgevoerd uiterlijk
       voorafgaand aan de fysieke uitlevering. Indien de volledige betaling niet voorafgaand aan de levering is afgerond en is
       bijgeschreven op de bankrekening van Carrosell B.V, heeft Carrosell B.V het recht de uitvoering van de aflevering / overdracht
       uit te stellen.

 4. 4).De definitieve betaling en afname door de Opdrachtgever wordt binnen een periode van maximaal 2 weken uitgevoerd zodra 
      Carrosell B.V aan de Opdrachtgever het product gereed meldt voor uitlevering. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de 
      tijdige betaling van de factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente 
      verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente
      over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van
      voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 5. 5).Carrosell B.V heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van
       de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende
       rente. Carrosell B.V kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever  
       een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Carrosell B.V kan volledige aflossing van de hoofdsom
       weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 6. 6).De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Carrosell B.V verschuldigde. Bezwaren tegen
      de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling
      6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden
      op te schorten.

 7. 7).Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke 
      kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Hieronder valt ook de redelijke en
      marktconforme financiële afboeking (afschrijving) met betrekking tot het product. De buitengerechtelijke kosten worden
      berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incasso praktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode
      volgens Rapport Voorwerk II. Indien Carrosell B.V echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs
      noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte       
      gerechtelijke en executie kosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de 
      verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van

de overeenkomst

 1. 1).Carrosell B.V is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de     
       Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de 
       overeenkomst;indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst door Carrosell B.V verzocht is om zekerheid te
       stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de ALGEMENE VOORWAARDEN Carrosell B.V en deze zekerheid uitblijft
       of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Carrosell B.V kan worden
       gevergd dat Opdrachtgever de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 2. 2).Voorts is Carrosell B.V bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard  
       zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien
       aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Carrosell B.V kan worden gevergd.

 3. 3).Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Carrosell B.V op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
       Indien Carrosell B.V de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
       Indien Carrosell B.V tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en
       kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 4. 4).Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Carrosell B.V gerechtigd tot vergoeding van de schade,
       daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 5. 5).Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming   
       ontbinding rechtvaardigt, dan is Carrosell B.V gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden  
       zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever,
       uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 6. 6).Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Carrosell B.V, zal Carrosell B.V in overleg met de Opdrachtgever
       zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever
       toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Carrosell B.V extra kosten met zich meebrengt, dan  
       worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor
       genoemde termijn te voldoen, tenzij Carrosell B.V anders aangeeft.

 7. 7).In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover
       het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere
       omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Carrosell B.V   
       vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder
       enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Carrosell  
       B.V op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 8. 8).Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden
       verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten
       daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening
       worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht

 1. 1).Carrosell B.V is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd
       wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in
       het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. 2).Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
       wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Carrosell B.V geen invloed kan
       uitoefenen, doch waardoor Carrosell B.V niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van
       Carrosell B.V of van derden daaronder begrepen. Carrosell B.V heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
       omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Carrosell B.V zijn verbintenis had
       moeten nakomen.

 3. 3).Carrosell B.V kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
       Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
       zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. 4).Voor zoveel Carrosell B.V ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels
       gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen  
       gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Carrosell B.V gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen
       gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
       afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. 1).Het door in het kader van de overeenkomst door Carrosell B.V geleverde blijft eigendom van Carrosell B.V totdat de
      Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Carrosell B.V gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 2. 2).Het door Carrosell B.V geleverde, dat ingevolge van lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden 
       doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het
       eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 3. 3).De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de   
       eigendomsrechten van Carrosell B.V veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud
       geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Carrosell B.V  
       daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud
       geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis 
       van deze verzekering op eerste verzoek aan Carrosell B.V ter inzage te geven.

 4. 4).Voor het geval Carrosell B.V zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij
       voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Carrosell B.V en door Carrosell B.V aan te wijzen derden
       om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Carrosell B.V zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. 1).De door Carrosell B.V te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van   
       levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel
       genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten
       Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of de garantie- en andere voorwaarden van toepassing zijn.

 2. 2).De door Carrosell B.V te leveren zaken worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven garantie conform 
       de door de fabrikant afgegeven garantievoorwaarden. Deze garantiebepalingen en beperkingen zijn geïmplementeerd door  
       de Europese wet- en regelgeving, in samenspraak met de fabrikant. Deze garantiebepalingen blijven gehandhaafd zodra  
       het product is uitgeleverd. Indien enige bepaling in deze garantievoorwaarden of in het garantiebewijs voorkomende, door  
       de fabrikant niet wordt nageleefd, handelt deze in strijd met de wetgeving. Carrosell B.V maakt geen overeenkomsten met 
       merkdealers en/of bedrijven welke zijn aangesloten bij een (merk)fabrikant. Hierdoor komt de invloed op garantiebepalingen
       door Carrosell B.V na uitleveringen te vervallen. Carrosell B.V wordt hierdoor nimmer verantwoordelijk geacht voor het
       verzorgen en verwerken van garantie claims, noch voor de uitkomst hiervan.

 3. 3).Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of
       oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer,  
       zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant of een door de fabrikant aangewezen deskundige. De Opdrachtgever of
       derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen.

 4. 4).De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment van uitlevering. Daarbij
       behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is
       overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken
       dienen tijdens uitlevering aan Carrosell B.V te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in
       ieder geval uiterlijk binnen 7 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Carrosell B.V te worden gemeld. De melding   
       dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Carrosell B.V in staat is adequaat te  
       reageren. De Opdrachtgever dient Carrosell B.V in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 5. 5).Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook
       gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Carrosell B.V opdracht gegeven 
       heeft.

 6. 6).Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging   
       of schadeloosstelling.

 7. 7).Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de
       onderzoekskosten, aan de zijde van Carrosell B.V daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

 8. 8).In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens    
       Carrosell B.V en de door Carrosell B.V bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. 1).Indien Carrosell B.V aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. 2).Carrosell B.V is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Carrosell B.V is uitgegaan van door of  
       namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 3. 3).Indien Opdrachtgever Carrosell B.V toestaat, of als Opdrachtgever Carrosell B.V verzoekt, voertuigen te verplaatsen dan zal    
       Carrosell B.V niet aansprakelijk zijn voor schade voortvloeiend uit het verplaatsen van de voertuigen.

 4. 4).Indien Carrosell B.V aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Carrosell B.V beperkt tot
       maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid
       betrekking heeft.

 5. 5).De aansprakelijkheid van Carrosell B.V is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in   
       voorkomend geval.

 6. 6).Carrosell B.V is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 7. 7).Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
       schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten
       gemaakt om de gebrekkige prestatie van Carrosell B.V aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan
       Carrosell B.V toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor   
       zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in 
       deze algemene voorwaarden. Carrosell B.V is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen 
       gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 8. 8).De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of
       grove schuld van Carrosell B.V of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Vrijwaring

 1. 1).De Opdrachtgever vrijwaart Carrosell B.V voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
       overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Carrosell B.V toerekenbaar is. Indien Carrosell B.V 
       uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Carrosell B.V zowel buiten als
       in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de 
       Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Carrosell B.V, zonder ingebrekestelling,
       gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Carrosell B.V en derden daardoor ontstaan,
       komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 1. 1).Carrosell B.V behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere
       intellectuele wet- en regelgeving. Carrosell B.V heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde
       toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de
       Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. 1).Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Carrosell B.V partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan
       een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking
       betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 2. 2).De rechter in de vestigingsplaats van Carrosell B.V is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet
       dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Carrosell B.V het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
       bevoegde rechter.

 3. 3).Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in   
      onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. 1).Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
      rechtsbetrekking met Carrosell B.V.

 2. 2).De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.